چقدر دلم مى خواد براى چند وقتى از همه چى ببرم…از هر چيزى كه يه جور عادت يا وابستگى شده واسم… يا يه جور التزام كاذب و قيد و بند الكى…ولی به قول شاعر همت رستن از این و شوق وصل آن کجاست…

جمعه دوم بهمن ماه ۸۸