٣ بامداد دوم خرداد ٨٨
خيلى خوشحالم چون بعد مدت ها امشب نشستم و يه خورده درس (اقتصاد) خوندم! و وجدان خشمگينمو كمى آروم كردم!!
اگه دست خودم باشه بازم همون گند ترم قبلو بالا ميارم…! مگه اينكه همين وجدانه به دادم برسه!
؛